ZpětÚvodní strana » Partneři » Dražby nemovitostí - dobrovolné

Dražby nemovitostí - dobrovolné

Dobrovolné dražby pro naši společnost vykonává firma Auction Gallery s.r.o. , kterou zastupuje jednatel společnosti Bohuslav Dubanský
Auction Gallery s.r.o.
se sídlem: Čertův Vršek 6/285
180 00, Praha 8 – Libeň
IČ: 248 43 296
DIČ:CZ24843296
E-mail: dubansky@auctiongallery.cz
web: www.actiongallery.cz

Výhody veřejné dražby dobrovolné

Zákonem jsou garantovány veškeré platební toky, výtěžek z dražby nemovitostí vyplatí dražebník prodávajícímu (navrhovateli dražby) nejpozději do 5 dnů po doplacení CDV (cena dosažená vydražením předmětu dražby) vydražitelem, přičemž k doplacení CDV je v dražební vyhlášce stanoven pevný termín dle Zákona.
Odpadá problém s notářskou, advokátní či jinou úschovou kupní ceny nemovitostí do okamžiku provedení zápisu nového vlastníka do příslušného KN a odpadají i nemalé náklady s tím spojené. Taktéž odpadá tvorba někdy velmi složité kupní smlouvy.
Nárok na smluvně stanovenou odměnu za provedení dražby má dražebník jen při úspěšné dražbě, tedy je-li předmět dražby vydražen (není-li stanoveno jinak). Dražebník si odměnu (případně i  smluvně dohodnutou výši nákladů dražby) odečte až ze zaplacené CDV. Prodávající neplatí nic předem, ale to platí v případě, že dražebník je jistý prodejem dané nemovitosti, v opačném případě jsou předem hrazeny náklady na dražbu, které jsou k ceně nemovitosti velice nízké.
Přechod vlastnictví k vydraženým nemovitostem na vydražitele (v okamžiku úderu kladívka licitátora) zařizuje ze Zákona u  příslušného Katastrálního úřadu dražebník, a  to až po doplacení celé CDV na účet dražebníka a  především až po vyplacení výtěžku z dražby navrhovateli.
Kvalitně a  objektivně zpracovaný znalecký posudek o  obvyklé (tržní) ceně nemovitostí a rozsáhlá reklama dražby zajišťuje velmi dobrou a především rychlou prodejnost nemovitostí.
Rychlý postup prodeje nemovitostí je dán tím, že již po 30 dnech od zveřejnění dražební vyhlášky na CA (www.centralniadresa.cz -  centrální adresa na Internetu) se může konat dražba nemovitostí. Minimalizuje se tak většinou zdlouhavé hledání kupce (někdy spojené se spekulacemi a korupcí).
Transparentní a legislativně čistý systém prodeje nemovitostí formou veřejné dražby je zcela definován zákonem.
Dražba (aukce) je ve své podstatě jedinečnou přímou soutěží mezi jednotlivými nabídkami účastníků dražby. Licitací ceny jen směrem nahoru se dosahuje té nejvyšší možné ceny, kterou je trh s nemovitostmi schopen v daném okamžiku nabídnout.
Při zmaření dražby (nedoplacení CDV v termínu uvedeném v dražební vyhlášce) je ze Zákona možno nabídnout nemovitosti v opakované dražbě, a to již za 10 dní po podpisu smlouvy o provedení opakované dražby, přičemž veškeré náklady původní i opakované dražby hradí ten, kdo dražbu zmařil. Pro prodávajícího to znamená výrazně vyšší výnos (nic se mu již z výtěžku dražby neodečítá).
Dražebník zajišťuje ze Zákona dvě prohlídky nabízených nemovitostí, čímž je minimalizováno nepříjemné obtěžování prodávajících individuálními prohlídkami těchto nemovitostí při jejich klasickém prodeji.
Daň z přechodu vlastnictví nemovitostí platí ze Zákona vydražitel. Prodávající (navrhovatel dražby) tak automaticky ušetří 3% z ceny nemovitostí stanovené znalcem či z prodejní ceny nemovitostí (z vyšší z těchto cen).
Ze Zákona v zásadě není možno řádně provedený prodej nemovitostí formou dražby reklamovat, pokud se dražebník nedopustí procesních vad, které jsou stanoveny v Zákonu. K tomu je koncesovaný dražebník řádně pojištěn pro případ úhrady škody vniklé činností dražebníka.
Kompletní servis dražebníka garantuje minimální starosti prodávajícího s  prodejem nemovitostí.
Od 1.1.2013 vstoupí platnost novela Exekuční řádu, která zahrnuje prodej družstveního vlastnictví, respektivě jeho členského podílu s výlučným právem k nájmu bytu.
Prodej podílu má stejná pravidla jako v případě osobního vlastnictví, jen družstevník musí navíc předložit potvrzení o výši anuity, která se převádí rovněž a jde k tíži vydražitele.


Veřejné dražby - slovník základních pojmů

Dražba - veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby na vydražitele.
Dražebník - osoba, která má příslušné živnostenské oprávnění na základě kterého organizuje dražbu. Jde-li o majetek územních samosprávných celků nebo majetek státu, může být dražebníkem i územní samosprávný celek nebo příslušný orgán státní správy.
Navrhovatel - osoba, která navrhuje provedení dražby.
Dražební vyhláška - dokument, kterým dražebník vyhlašuje konání dražby, ve kterém jsou obsaženy veškeré údaje k dražbě a k předmětu dražby.
Smlouva o provedení dražby – smlouva, kterou uzavírá navrhovatel dražby s dražebníkem.
Účastník dražby - osoba přítomná při dražbě, která se dostavila za účelem činit podání a splňuje podmínky stanovené zákonem. Účastník dražby se může nechat zastupovat na základě písemné plné moci.
Dražební jistota - částka stanovená v dražební vyhlášce, kterou musí každý účastník dražby složit dražebníkovi do zahájení dražby. V případě nevydražení předmětu dražby se dražební jistota vrací účastníkovi dražby, vydražiteli se naopak započítává do ceny dosažené vydražením předmětu dražby.
Licitátor – licitátorem je fyzická osoba oprávněná činit jménem a na účet dražebníka úkony při dražbě.
Zahájení dražby - vyvolání, není-li dále stanoveno jinak.
Vyvolání - prohlášení licitátora o předmětu dražby a výzva účastníkům dražby k podávání nabídek.
Podání - nabídka účastníka dražby učiněná v průběhu dražby ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání; další podání musí převyšovat podání již učiněné nejméně o stanovený minimální příhoz, není-li dále stanoveno jinak. V případě, že byla rozdána čísla, musí být nabídka učiněna ústně a zvednutím čísla; podání je perfektní až ústní nabídkou.
Příklep - úkon licitátora spočívající v klepnutí kladívkem, jímž dochází za stanovených podmínek k přechodu vlastnického či jiného práva k předmětu dražby.
Vydažitel - účastník dražby, jemuž byl udělen příklep.
Protokol o dražbě - dokument, který vydává dražebník, v kterém je informace o uskutečněné dražbě.
Potvrzení o nabytí vlastnictví - doklad, který vydává dražebník, kde je uvedeno kdo je vydražitelem předmětu dražby.
Výtěžek dražby - cena dosažená vydražením předmětu dražby. Od výtěžku dražby se odečítají náklady dražby, pokud není ve smlouvě o provedení dražby sjednáno jinak.
Náklady dražby - odměna dražebníka a náklady účelně vynaložené dražebníkem na materiální a organizační zabezpečení přípravy a průběhu dražby. Tyto náklady tvoří především náklady na zabezpečení informovanosti o dražbě včetně inzerce dražby v tisku, na uveřejnění dražební vyhlášky a náklady za další administrativní úkony (notářské ověření, vyhotovení znaleckého posudku, poštovné, náklady spojené s prohlídkami předmětu dražby, pronájem dražební síně, náklady za licitátora, atd.).
Zmaření dražby - nastane, pokud vydražitel neuhradí cenu dosaženou vydražením předmětu dražby ve lhůtě stanovené v dražební vyhlášce.
Centrální adresa - jediné místo, kde jsou ve veřejně přístupném informačním systému (Internet) uveřejněny informace určené tímto zákonem nebo informace poskytnuté dobrovolně ostatními účastníky dražeb (www.centralniadresa.cz).

Časté dotazy
 Jakým způsobem získám informace o předmětu dražby?
Každá dražba je na našich webových stránkách spolu s fotografickým materiálem a potřebnými dokumenty. Dražební vyhláška se také zveřejňuje na www.centralniadresa.cz a na úředních deskách příslušných obecních úřadů. Jakékoliv další informace Vám rádi sdělíme skrze email či telefonicky.

 Můžu si předmět dražby také prohlédnout osobně?
Zákonem jsou stanoveny dvě povinné prohlídky předmětu dražby. Termíny těchto prohlídek jsou vždy uvedeny v dražební vyhlášce. Po dohodě s dražebníkem je také možná individuální prohlídka předmětu dražby.

 Jaké dokumenty musím doložit, když chci prodat nemovitost v dražbě?
1. aktuální výpis z LV nemovitosti, u pozemků též snímek z geometrické mapy
2. fotografie v dostatečné kvalitě a velikosti, půdorysy (máte-li je k dispozici)
3. starší znalecký posudek, je-li k dispozici
4. další dokumenty vztahující se k předmětu dražby (nájemní smlouvy, věcná břemena, zástavní práva)

 Kdy dostanu peníze za prodanou nemovitost?
V okamžiku, kdy bude doplacena cena, která byla dosažená vydražením.

 Kdy se stávám vlastníkem vydražené nemovitosti?
Vlastníkem vydražené nemovitosti či předmětu se stáváte po uhrazení ceny dosažené vydražením

Když dám nemovitost do dražby, kolik mě to bude stát?
V případě dražeb, navrhovatel dražby neplatí nic předem. V případě úspěšné dražby si dražebník strhne odměnu za provedené služby a smluvně stanovené náklady z ceny dosažené vydražením.

 Kdo zajistí přepis vlastnictví v katastru nemovitostí?
Žádost o provedení záznamu do katastru nemovitostí zajistí dražebník.

 Podle čeho se určí nejnižší podání?
Nejnižší podání stanoví majitel nemovitosti.

 Lze vydražit nemovitost do spoluvlastnictví? Například s přítelem, členem rodiny či obchodním partnerem?
Ano ale je nutné doložit Dohodu o společné účasti na dražbě nemovitosti spolu s udělením plné moci a s dohodou o budoucím podílovém spoluvlastnictví k vydražené nemovitosti ještě před samotnou dražbou. Z této dohody musí být jasné, co je předmětem dražby, stanoveny výše podílů všech zúčastněných stran a přesně stanoveno kdo je zplnomocněn k zastupování na dražbě. Všechny dokumenty včetně podpisů musí být náležitě úředně ověřeny.

 Můžu složit dražební jistotu také na bankovní účet?
Ano, číslo bankovního účtu dražebníka je vždy uvedeno v konkrétní dražební vyhlášce.

 Započítává se dražební jistota do ceny dosažené vydražením?
Ano, započítává.

 Do kdy musí být doplacena cena dosažená vydražením?
Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ve lhůtě, která je vždy stanovena v dražební vyhlášce.

 Co potřebuji k zápisu do seznamu účastníků dražby?
1. osobní doklad – tj. občanský průkaz nebo cestovní pas
2. peníze ke složení dražební jistoty (pokud nebyla dražební jistota složena na účet dražebníka)
3. v případě, že zastupujete právnickou osobu je nutno předložit výpis z obch. rejstříku, případně i plnou moc
4. v případě, že zastupujete jinou fyzickou osobu, je nutno předložit úředně ověřenou plnou moc

Když nevydražím předmět dražby, bude mi vrácena dražební jistota?
Ano, pokud účastník dražby složil dražební jistotu hotově v pokladně dražebníka a nevydraží předmět dražby, bude mu dražební jistota ihned po skončení dražby vrácena.

Je prodej ve VVŘ formou obálkové metody?
Ne není. Princip VVŘ je velmi podobný dražbě.

 Jaký je rozdíl mezi dražbou a VVŘ ? 
Dražba se řídí zákonem č. 546/2006.
Veřejné výběrové řízení se řídí pravidly VVŘ a je nutno vypracovat Kupní smlouvu a Nájemní smlouvu, se kterými musí zájemce o předmět VVŘ souhlasit. K dražbě tyto smlouvy nejsou třeba a vypracovává se pouze Potvrzení o nabytí vlastnictví.

 Co je to VVŘ?
Zkratka VVŘ znamená Veřejné Výběrové Řízení

© 2019, Office reality – všechna práva vyhrazena

Exklusivní smlouva - Kde a v čem je příčina? | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na systému Profesionální CMS | XHTML 1.0 | CSS 3 | RB reality